Solarekon - kolektory słoneczne Zamość

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

 

KOLEKTORY S?ONECZNE

S?ONECZNA ENERGIA DLA KA?DEJ RODZINY

 

AUTORYZOWANY SERWIS HEWALEX

Montujemy profesjonalne instalacje solarne 

z kolektorami p?askimi lub rurowymi (pró?niowymi)

do ogrzewania wody u?ytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania.

Montujemy solarne  instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej  230 v. tzw. niezale?ne, ma?e  elektrownie przydomowe

lub do zasilania np.domków letniskowych, jachtów, kamperów itp.

Oferujemy us?ugi podno?nikiem koszowym do 12 m.wysoko?ci i 5 m.zasi?gu bocznego.

Serwis  WEBASTO,  EBERSPACHER,  TRUMATIC

 

Kolektor s?oneczny to jednym s?owem „s?oneczna grza?ka” która zapewni Ci ciep?? wod?, nie zatruwaj?c przy tym ?rodowiska, gdy? ?ród?em ciep?a s? wy??cznie promienie s?oneczne!  

Wykorzystanie tzw. ,,Zielonej Energii” do ogrzania wody to przede wszystkim du?a oszcz?dno?? pieni?dzy! a tak?e ochrona ?rodowiska naturalnego. Jest to niezwykle istotne, gdy? za?o?enia nowej unijnej polityki energetycznej dotycz? 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych jak i 20-procentowego udzia?u energii odnawialnej w Polsce do roku 2020.

Zak?adaj?c instalacje solarn? zapewniamy sobie sta?y dost?p do ciep?ej wody, która jest niezb?dna w ka?dym domu, gospodarstwie rolnym, gospodarstwie agroturystycznym, restauracji i innych obiektach u?yteczno?ci publicznej.

Zak?adaj?c instalacje fotowoltaiczn? zapewniamy sobie niezale?ne ?ród?o zasilania 230 v. 

 

Inwestuj?c niewielkie pieni?dze zapewniamy sobie komfort  na wiele lat
 

Zainwestuj w energi? s?o?ca.Op?aci si?!  S?o?ce nie wystawia rachunków.

 

            Cena zestawu solarnego do CWU  wraz z monta?em ju? od 4.5 tys.z?.!!! brutto.

Na ?yczenie klienta pomagamy  tak?e  w ubieganiu si? o 45% dotacje do monta?u kolektorów s?onecznych.

 

Na ?yczenie montujemy zestawy do wspomagania centralnego ogrzewania lub osuszania pomieszcze?.

Istnieje mo?liwo?? zakupu samego kolektora s?onecznego jak równie? kompletnego zestawu z dok?adn? instrukcj? do samodzielnego monta?u - gwarantuj? pomoc w uruchomieniu instalacj.

Na ?yczenie montujemy instalacje solarne u klienta. Monta? w jeden dzie?.

Na zamówienie produkujemy i montujemy specjalne, s?oneczne kolektory p?ytowe, kortenowe o ró?nych gabarytach.

 

Pytania i konsultacje:

solarekon@gmail.com

Tel. 600 737 994. 84 5381429

www.solarekon.pl